Olette Bollen

Olette Bollen

Wellbeing Economy Alliance Netherlands (WEAll Nederland)

Wellbeing Economy Alliance Nederland (WEAll Nederland)

IMG_8853.JPG

Ambition #economytransition! Builds on and facilitates the movement of people, organizations and networks in the transition to a new economy.

Ambitie #economietransitie! Bouwt aan en faciliteert de beweging van mensen, organisaties en netwerken in de transitie naar een nieuwe economie.

linkedin-round.png

Brede Welvaart, de Sustainable Development Goals, Economy for the Common Good, de Betekeniseconomie, Donuteconomie ... Onze economie is het (on)zichtbare pakket aan afspraken, spelregels, denken en doen dat bepaalt hoe onze maatschappij functioneert.
Er is nog nooit zoveel momentum geweest om verandering naar een inclusieve, rechtvaardige samenleving op een gezonde planeet écht waar te maken. En gezien de hoeveelheid goede ideeën en initiatieven, dan is niet meer de vraag of, maar hoe we deze verandering waar gaan maken. Want een duurzame toekomst realiseren lukt alleen als we het samen doen: overheid, burgers, bedrijven, onderwijs, media en alle andere organisaties en initiatieven.
Om de economietransitie verder te brengen, is het belangrijk dat al het initiatief en energie dat er al is, nader tot elkaar komt. Hierdoor wordt de beweging zichtbaar , kunnen de mensen en organisaties die nog niet zover waren aanhaken, kunnen we een gezamenlijke visie voor onze economie en onze samenleving schetsen, de krachten bijeen brengen om samen te werken én kunnen we de transitie waarmaken door deze te verankeren in nieuwe afspraken, en in ons collectieve denken en doen.
WEAll Nederland is als onderdeel van het internationale WEAll netwerk de beweging van iedereen die wil meehelpen onze toekomst vanuit een positieve blik samen vorm te geven en waar te maken. Sluit je ook aan bij de internationale beweging naar een welzijnseconomie.

Broad Prosperity, the Sustainable Development Goals, Economy for the Common Good, the Meaning Economy, Doughnut Economy ... Our economy is the (in)visible package of agreements, rules, thinking and acting that determine how our society functions.
There has never been so much momentum to really make a change towards an inclusive, just society on a healthy planet. And given the amount of good ideas and initiatives, the question is no longer whether, but how we are going to make this change a reality. Because realizing a sustainable future is only possible if we do it together: government, citizens, companies, education, media and all other organizations and initiatives.
In order to take the economic transition further, it is important that all the initiative and energy that is already there come closer together. This makes the movement visible, allows people and organizations that were not yet ready to join in, we can outline a shared vision for our economy and our society, bring together the forces to work together and we can make the transition a reality by anchoring it in new agreements, and in our collective thinking and acting.
As part of the international WEAll network, WEAll Netherlands is the movement of everyone who wants to help shape our future together from a positive perspective and make it a reality. Join the international movement towards a wellbeing economy.