Kim Cramer

Kim Cramer

BR-ND People, 23plusone

BR-ND People, 23plusone

IMG_8853.JPG

Emotive Transformer

Emotive Transformer

linkedin-round.png
DOWNLOAD BIO

Kim Cramer is 'Emotive Transformer' en helpt organisates in transitie om hun mensen te inspireren en positief gedrag te activeren richting een duurzame toekomst.

"Ik word geïnspireerd door mensen, bedrijven en merken met ideeën die de algemeen geldende norm uitdagen. Eén van mijn persoonlijke drijfveren om BR-ND People te beginnen, was het opzetten van een baanbrekend bureau dat de menselijkheid centraal stelt in business. Ik wil een verschil maken in de manier waarop mensen met elkaar en hun omgeving omgaan, te beginnen met mijn eigen bureau. Hoe gaan we om met degenen die voor ons belangrijk zijn? Hoe gaan we om met onze home planet? Ik wil mijn talenten en kennis gebruiken en delen om de wereld mooier te maken.”

“Met BR-ND People zet ik ze in om organisaties te helpen met merk- en cultuurontwikkeling voor positieve impact. Gelukkige, betrokken medewerkers zijn daarin essentieel. BR-ND People, B Corp sinds 2018, helpt organisaties met de zachte kant van verandering. Hoe maak je de organisatiestrategie duidelijk, inspirerend en activerend, zodat medewerkers en andere relevante stakeholders weten wat de bedoeling is, willen en kunnen helpen het doel te bereiken? Een proces waarin je samen met de organisatie jullie merkverhaal co-creëert is verbindend en stimuleert positieve actie. De mensen zijn het merk.”

Kim is gepromoveerd in communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en heeft verschillende wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd op het gebied van merkstrategie. Zij is gastdocent bij verschillende (post) academische branding and marketing opleidingen en veelgevraagd spreker over emotive branding, organisatie-identiteit en -cultuur. Kim is naast medeoprichter van BR-ND People, initiatiefnemer van 23plusone Friends, een internationale trainings- en licentieoperatie voor professionals die een positief verschil willen maken op het gebied van branding, innovatie, cultuur, coaching, recruitment, design en communicatie.

Foto-credit: Janiek Dam

Kim Cramer is 'Emotive Transformer' and helps organizations in transition to inspire their people and activate positive behavior towards a sustainable future.

“I am inspired by people, companies and brands with ideas that challenge the generally accepted norm. One of my personal motives for starting BR-ND People was to set up a pioneering agency that puts humanity at the heart of business. I want to make a difference in the way people interact with each other and their environment, starting with my own agency. How do we interact with those who are important to us? How do we treat our home planet? I want to use my talents and knowledge and share to make the world a better place.”

“With BR-ND People I use them to help organizations with brand and culture development for positive impact. Happy, committed employees are essential in this. BR-ND People, B Corp since 2018, helps organizations with the soft side of change. How do you make your organizational strategy clear, inspiring and activating, so that employees and other relevant stakeholders know what the intention is, want to and are able to help achieve the goal? A process in which you co-create your brand story together with the organization stimulates connection and positive action. The people are the brand.”

Kim holds a PhD in Communication Science from the University of Amsterdam and has published several scientific studies in the field of brand strategy. She is a guest lecturer at various (post) academic branding and marketing courses and a popular speaker on emotive branding, organizational identity and culture. Next to being co-founder of BR-ND People, Kim is the initiator of 23plusone Friends, an international training and licensing operation for professionals who want to make a positive impact in the field of branding, innovation, culture, coaching, recruitment, design and communication.

Photo-credit: Janiek Dam